Skip to content

Intus Hoiu-laenuühistu Privaatsuspoliitika

 1. Sissejuhatus
  1. Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta meie kodulehekülje https://intus.ee/ külastajate ja teenuskasutajate eraelu puutumatust.
  2. Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub seal, kus tegutseme vastutava andmetöötlejana seoses meie kodulehekülje külastajate ja teenuskasutajate isikuandmetega; teisisõnu seal, kus määrame nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgi ja meetodid.

   „Isikuandmed“ on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõikes 1 määratletud nii:

   „isikuandmed“– igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

   Isikuandmete kaitse üldmääruse kohta saab rohkem lugeda aadressil https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_et.

  3. Kasutame oma koduleheküljel küpsiseid. Sedavõrd, kuivõrd sellised küpsised ei ole rangelt vajalikud meie kodulehekülje ja teenuste tarbeks, palume Teilt kodulehe esmakordsel külastamisel nõusolekut küpsiste kasutamiseks.
  4. Meie lehekülg kasutab privaatsuskontrolli, mis mõjutab ka seda, kuidas Teie isikuandmeid töötleme. Privaatsuskontrolle kasutades saate täpsustada, kas soovite saada otseturundusteadaandeid ning piirata oma andmete avaldamist.
  5. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutame termineid „meie“ ja „me“ tähenduses Intus Hoiu-laenuühistu; „kodulehekülg“ tähendab Intus Hoiu-laenuühistu kodulehekülge https://intus.ee/.
 2. Tunnustus
  1. Antud dokument on inglise keelest Intus Hoiu-laenuühistu Privaatsuspoliitika tõlge, mis loodi, kasutades SEQ Legal’is (https://seqlegal.com/) saadavalolevat vormi.
 3. Kuidas Teie isikuandmeid kasutame
  1. Käesolevas kolmandas paragrahvis on sätestatud:
   1. selliste isikuandmete kategooriad, milliseid võime töödelda;
   2. andmete allikas ja konkreetsed kategooriad selliste isikuandmete puhul, milliseid me ei saanud otse Teilt;
   3. eesmärk, millisel isikuandmeid töödelda võime; ja
   4. töötlemise õiguslik alus.
  2. Võime töödelda isikuandmeid, millised annate meie teenuseid kasutades („teenusandmed“). Teenusandmed võivad olla taotlusvormidele sisestatud andmed. Teenusandmeid võidakse töödelda eesmärgiga käitada meie kodulehekülge, osutada meie teenuseid, tagada meie kodulehekülje ja teenuste turvalisus, Teiega suhelda ning ennetada ja avastada pettust/kelmust. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek, meie õigustatud huvid – nimelt meie kodulehekülje ja ettevõtte kohane juhtimine – või Teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või Teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.
  3. Võime töödelda teavet, mis sisaldub ükskõik millises Teie poolt meile meie teenustega seoses esitatud päringus („päringuandmed“). Päringuandmeid võidakse töödelda eesmärgil pakkuda, turustada ja müüa Teile asjakohaseid kaupu ja/või teenuseid. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek.
  4. Võime töödelda teavet, mis on seotud tehingutega, sh. teenuste ostutehingutega, millised sõlmite meiega ja/või meie kodulehekülje kaudu („tehinguandmed“). Tehinguandmeid võidakse töödelda eesmärgiga osutada ostetud teenuseid ja säilitada nõuetekohased andmed selliste tehingute kohta. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või Teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks ning meie õigustatud huvid – nimelt meie kodulehekülje ja ettevõtte kohane juhtimine
  5. Võime töödelda teavet, millise annate meile eesmärgiga tellida meilt e-postiteavitusi ja/või uudiskirja („teavitusandmed“). Teavitusandmeid võidakse töödelda eesmärgiga saata Teile asjaomased teavitused ja/või uudiskirjad. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek või Teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või Teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.
  6. Võime töödelda teavet, mis sisaldub igasuguses teie poolt meile saadetud infovahetuses või seondub sellise infovahetusega („kirjavahetusandmed“). Kirjavahetusandmed võivad olla infovahetuse sisu ja infovahetusega seotud metaandmed. Kirjavahetusandmeid võidakse töödelda eesmärgiga Teiega suhelda ja registreid/arvestust pidada. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid – nimelt meie kodulehekülje ja ettevõtte kohane juhtimine ning kasutajatega suhtlemine.
  7. Võime töödelda teavet, mis sisaldub Teie pangakonto väljavõttes või laenuandmetes („finantsandmed“). Finantsandmed võivad olla teie pangatehingud ja võlamaksete andmed. Selliste andmete allikaks olete Teie ja Teie laenuandmete haldaja. Finantsandmeid võidakse töödelda eesmärgiga hinnata Teie krediidivõimet. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on Teie nõusolek või Teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või Teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.
  8. Võime töödelda Teie kõiki käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud isikuandmeid, kui see on vajalik õigusnõuete seadmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks kas kohtulikus menetluses või haldus- või kohtuvälises menetluses. Sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, – nimelt meie õigushüvede kaitse ja maksmapanek – Teie õigushüved ja teiste isikute õigushüved.
  9. Lisaks kolmandas paragrahvis sätestatud konkreetsetele eesmärkidele, millistel võime Teie isikuandmeid töödelda võime ka töödelda Teie igasuguseid isikuandmeid, kui selline töötlemine on vajalik, et täita meie juriidilisi kohustusi.
  10. Palume meile mitte anda teiste isikute isikuandmeid, kui me Teil seda teha ei palu.
 4. Teie isikuandmete andmine teistele isikutele
  1. Meie kodulehekülje ja teenustega seotud finantstehingute tegeleb meie makseteenuste osutaja AS SEB Pank. Jagame tehinguandmeid meie makseteenuste osutajaga vaid sellises ulatuses, milline on vajalik teie maksete töötlemiseks, maksete tagastamiseks ning maksete ning tagasimaksetega seotud kaebuste ja päringutega tegelemiseks. Makseteenuste osutaja privaatsuspoliitika ja –praktikate kohta saab teavet aadressil https://www.seb.ee.
  2. Võime rakendada kolmandatest isikutest äriühinguid ja üksikisikuid meie teenuse hõlbustamiseks („teenuste osutajad“), meie nimel teenust osutama, osutama teenusega seotud teenuseid või abistama meid analüüsimisel, kuidas meie teenust kasutatakse. Sellistel kolmandatel isikutel on juurdepääs vaid sellistele isikuandmetele, mis on vajalikud nimetatud ülesannete sooritamiseks meie nimel ning nimetatud kolmandad isikud on kohustatud isikuandmeid mitte avaldama või muudel eesmärkidel kasutama.
   Teenuse osutaja Kodulehekülg Kirjeldus
   Instantor https://www.instantor.com/ Laenuavaldustega seotud finantsandmete esitamine
   Krediidiinfo https://www.e-krediidiinfo.ee/ Laenutaotlejate laenuandmete otsimine
   Mailerlite https://www.mailerlite.com/ Turundus ja suhtlemine e-posti teel
   Bricknode https://www.bricknode.com/ Finantsjuhtimisplatvorm
   Zendesk https://www.zendesk.com/ Kasutajatega reaalajas suhtlemine ja klienditeenindus
   Google Analytics https://www.google.com/analytics/ Meie kodulehekülje kasutamise kohta teabe kogumine
  3. Lisaks käesolevas neljandas paragrahvis sätestatud konkreetsele isikuandmete avaldamisele võime Teie isikuandmeid avaldada siis, kui selline avaldamine on vajalik, et täita meie juriidilisi kohustusi või et kaitsta Teie elulisi huve või teise füüsilise isiku elulisi huve. Võime ka avaldada Teie isikuandmeid, kui see on vajalik õigusnõuete seadmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks kas kohtulikus menetluses või haldus- või kohtuvälises menetluses.
 5. Isikuandmete edastamine
  1. Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid võidakse edastada arvutitele ja hoida arvutites, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud valitsuse jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad Teie jurisdiktsiooni vastavatest seadustest erineda. Kui asute väljaspool Eestit ning otsustate meile andmeid anda, siis pange tähele, et edastame andmed, sh. isikuandmed Eestisse ja töötleme neid seal. Nõustudes käesoleva privaatsuspoliitikaga ja saates seejärel asjaomased andmed, annate nõusoleku nimetatud edastamiseks.
  2. Intus võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed, tagamaks, et Teie andmeid käsitletakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale; Teie isikuandmeid edastatakse vaid organisatsioonile või riigile, kus on olemas piisavad kontrollmeetmed, sh. Teie andmete ja muu isikliku teabe turvalisus.
 6. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine
  1. Käesolevas kuuendas paragrahvis on sätestatud meie andmete säilitamise normid ja kord, millistega soovitakse aidata tagada, et täidame oma juriidilisi kohustusi seoses isikuandmete säilitamise ja kustutamisega.
  2. Isikuandmeid, milliseid ükskõik millisel eesmärgil töötleme ei hoita kauem, kui vaja asjaomasel eesmärgil või eesmärkidel.
  3. Säilitame Teie isikuandmeid järgnevalt:
   1. Teenusandmeid, päringuandmeid, tehinguandmeid, teavitusandmeid, kirjavahetusandmeid ja finantsandmeid säilitatakse 60 kuu jooksul või kuni nimetatud andmete kustutamist taotleb isik, kellele andmed viitavad.
  4. Vaatamata käesoleva kuuenda paragrahvi muudele sätetele võime Teie isikuandmeid säilitada, kui selline säilitamine on vajalik, täitmaks meie juriidilisi kohustusi või kaitsmaks Teie elulisi huve või teise füüsilise isiku elulisi huve.
 7. Muudatused
  1. Võime aeg-ajalt käesolevat privaatsuspoliitikat värskendada, avaldades koduleheküljel uue versiooni.
  2. Peaksite seda lehekülge aeg-ajalt kontrollima, tagamaks, et nõustute privaatsuspoliitika muudatustega.
  3. Käesoleva privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teatame Teile e-posti teel.
 8. Teie õigused
  1. Käesolevas kaheksandas paragrahvis oleme kokkuvõtvalt toonud õigused, millised Teil andmekaitseseaduse kohaselt on. Mõned neist õigustest on keerukad ning kokkuvõttes ei ole toodud kõiki üksikasju. Nii tuleks asjaomaste õiguste täiemahulise selgituse saamiseks lugeda asjaomaseid seadusi ja reguleerivate asutuste juhiseid.
  2. Teie peamised õigused andmekaitseseaduse kohaselt on:
   1. õigus tutvuda andmetega;
   2. õigus andmete parandamisele;
   3. õigus andmete kustutamisele;
   4. õigus andmete töötlemise piiramisele;
   5. õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemise suhtes;
   6. andmete ülekandmise õigus;
   7. õigus esitada kaebus järelvalveasutusele; ja
   8. õigus nõusolek tagasi võtta.
  3. Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas me Teie isikuandmeid töötleme või mitte ning kui töötleme, siis on Teil õigus andmete ja teatud lisateabega tutvuda. Sellise lisateabe hulka kuuluvad töötlemise eesmärki puudutavad üksikasjad, asjaomaste isikuandmete kategooriad ning isikuandmete saaja. Kui sellega teiste õigusi ja vabadusi ei rikuta, siis anname Teile Teie isikuandmete koopia. Esimene koopia antakse tasuta, kuid järgnevatele koopiatele võib kohalduda mõistlik tasu.
  4. Teil on õigus sellele, et igasugused ebatäpsed isikuandmed Teie kohta parandatakse ning arvestades töötlemise eesmärgiga, on Teil õigus sellele, et igasugused mittetäielikud isikuandmed Teie kohta täidetakse.
  5. Teatud olukordades on Teil õigus sellele, et Teie isikuandmed kustutatakse põhjendamatu viivituseta. Sellised olukorrad on järgmised: isikuandmeid ei ole enam tarvis seoses eesmärgiga, millisel need koguti või muul viisil töödeldi; võtate nõusolekupõhise töötlemise korral oma nõusoleku tagasi. Siiski ei kehti õigus andmete kustutamisele alati. Nimetatud õigus ei kehti siis, kui töötlemine on vajalik järgmistel eesmärkidel: juriidilise kohustuse täitmine; õigusnõuete seadmine, teostamine või kaitsmine.
  6. Teatud olukordades on Teil õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Sellised olukorrad on järgmised: vaidlustate isikuandmete täpsuse; töötlemine on õigusvastane, kuid Te olete kustutamise vastu; meil ei ole isikuandmeid meie töötlemiseesmärkidel enam vaja, kuid Teil on isikuandmeid vaja õigusnõuete seadmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; olete töötlemisele vastuväite esitanud ning vastuväide ei ole veel kinnitatud. Kui töötlemine on sellisel alusel piiratud, siis võime Teie isikuandmeid jätkuvalt säilitada. Siiski töötleme andmeid vaid Teie nõusolekul; õigusnõuete seadmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks; või olulise avaliku huviga seotud põhjustel.
  7. Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise suhtes alustel, mis on seotud Teisse puutuva konkreetse olukorraga, kuid seda vaid ulatuses, millises töötlemise seaduslik alus on see, et töötlemine on vajalik järgmistel eesmärkidel: avalikes huvides või meile antud avaliku volituse rakendamisel teostatava ülesande elluviimine; või meie või kolmanda isiku õigustatud huviga seotud eesmärgid. Kui esitate sellise vastuväite, siis peatame isikuandmete töötlemise, kui me ei suuda tõestada, et töötlemisel on mõjuvad õiguslikud põhjused, mis on ülimuslikud Teie huvide, õiguste ja vabaduste suhtes või kui töötlemine ei toimu õigusnõuete seadmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
  8. Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete meiepoolse otseturunduseesmärkidel töötlemise suhtes (sh. otseturunduseesmärkidel profileerimine). Kui esitate sellise vastuväite, siis peatame isikuandmete nimetatud eesmärkidel töötlemise.
  9. Ulatuses, millises Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise aluseks on
   1. nõusolek või
   2. asjaolu, et töötlemine on vajalik, täitmaks lepingut, mille pool Te olete või et võtta enne lepingu sõlmimist Teie taotlusel meetmeid

   ning selline töötlemine viiakse läbi automatiseeritult, on Teil õigus meilt saada oma isikuandmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas ja koostalitlevas vormingus. Siiski ei kohaldu see õigus, kui see kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

  10. Kui arvate, Teie isikuandmete meiepoolse töötlemisega rikutakse andmekaitseseadusi, siis on Teil õigushüve esitada kaebus andmekaitse eest vastutavale järelvalveasutusele. Kaebuse võite esitada EL liikmesriigis, kus asub Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht.
  11. Ulatuses, millises Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise aluseks on nõusolek on Teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
  12. Oma isikuandmetega seotud õigusi võite teostada, saates meile e-postiaadressile privacy@intus.ee kirjaliku teate.
 9. Küpsised
  1. Küpsis on fail, mis sisaldab identifikaatorit (tähtede ja numbrite jada), mille veebiserver saadab veebibrauserile ning millise brauser salvestab. Seejärel saadetakse identifikaator serverisse tagasi iga kord, kui brauser serverilt mõnd lehekülge taotleb.
  2. Küpsised võiva olla kas „püsivad“ küpsised või „seansi“ küpsised: püsiva küpsise salvestab veebibrauser ning see jääb kehtima, kuni ettemääratud aegumistähtajani juhul, kui kasutaja seda enne aegumistähtaega ei kustuta; seansi küpsis seevastu aegub kasutajaseansi lõppedes, kui veebibrauser suletakse.
  3. Küpsised ei sisalda üldjuhul teavet, mille järgi saaks kasutaja isikut tuvastada, kuid isikuga seotud andmeid, mida Teie kohta säilitame võidakse seostada küpsistes salvestatud ja küpsistelt saadava teabega.
 10. Meie kasutatavad küpsised
  1. kasutame küpsiseid alljärgnevatel eesmärkidel:
   1. isikustamine – kasutame küpsiseid, säilitamaks teavet Teie eelistuste kohta ning isikustamaks kodulehekülge Teie jaoks. Sellisel eesmärgil kasutatavad küpsised on _icl_current_language (jätmaks meelde koduleheküljel valitud keel) ja _newsletter_popup_close (jätmaks meelde uudiskirja hüpikstaatus);
   2. küpsiste kasutamisega nõustumine – kasutame küpsiseid, et säilitada Teie eelistused seoses üldisema küpsiste kasutamisega. Sellisel eesmärgil kasutatavad küpsised on viewed_cookie_policy.
 11. Küpsised, mida meie koduleheküljel kasutavad meie teenuste osutajad
  1. Meie teenuse osutajad kasutavad küpsiseid ning sellised küpsised võidakse Teie arvutis säilitada, kui meie kodulehekülge külastate.
  2. Meie kodulehekülje kasutamise analüüsimiseks rakendame Google Analytics’it. Google Analytics kogub küpsiste abil teavet kodulehe kasutuse kohta. Meie koduleheküljega seotud kogutud teavet kasutatakse meie kodulehekülje kasutamist puudutavate aruannete koostamiseks. Kogutud andmed on anonümiseeritud. Google’i privaatsuspoliitika on saadaval aadressil https://www.google.com/policies/privacy/. Asjaomased küpsised on _ga, _gat, _gid.
  3. Kasutajatega reaalajas suhtlemiseks ning klienditoe pakkumiseks kasutame Zendesk Chat’i. See teenus kasutab küpsiseid, et salvestada Zopim Live Chat ID, tuvastamaks seadet, mille läbi külastus toimub ning salvestamaks kasutaja eelistusi vestluse blokeerimisel. Teenuse osutaja privaatsuspoliitikat saab vaadata siin: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/#cookie-policy.
 12. Küpsiste haldamine
  1. Enamik brausereid laseb Teil küpsiste kasutamisest keelduda ja küpsised kustutada. Selleks kasutatavad meetodid on brauseriti ja versiooniti erinevad. Ajakohast teavet küpsiste blokeerimise ja kustutamise kohta saab alljärgnevatelt linkidelt:
  2. Kõikide küpsiste blokeerimisel võib olla negatiivne mõju mitmete kodulehekülgede kasutatavusele.
  3. Kui blokeerite küpsised, siis ei pruugi Te saada meie kodulehekülje kõiki võimalusi kasutada.
 13. Meie andmed
  1. Selle kodulehekülje omanik ja haldaja on Intus Hoiu-laenuühistu.
  2. Oleme registreeritud Eestis registrinumbriga 12748028 ning meie registrijärgne asukoht on Tartu mnt. 25, 10117 Tallinn.
  3. Meie peamine tegevuskoht on Tartu mnt. 25, 10117 Tallinn.
  4. Meiega saab ühendust:
   • posti teel, kasutades ülaltoodud postiaadressi;
   • kasutades meie koduleheküljel toodud kontaktvormi;
   • telefoni teel, helistades meie koduleheküljel avaldatud numbril; või
   • e-posti teel, kirjutades meie koduleheküljel avaldatud e-postiaadressil.
 14. Andmekaitseametnik
  1. Hõlbustamaks Teie poolt meiega jagatava isikliku teabe haldust oleme määranud andmekaitseametniku. Meie andmekaitseametnikuga saate ühendust, kirjutades e-postiaadressil privacy@intus.ee.
Back To Top
Translate »